مسیرهای دسترسی با وسایل نقلیه عمومی و شخصی :

اتاق فرار نویسنده دیوانه :

مسیر با اتومبیل شخصی:

۱- اتوبان شهید صیاد شیرازی – خروجی پلیس شریعتی – میدان پلیس – باغ موزه قصر  – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

۲- انتهای خیابان شهید مطهری – بعد از تقاطع دکتر شریعتی –  میدان پلیس – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

۳- خیابان شریعتی-خیابان معلم – خیابان مرودشت – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

 مسیر دسترسی حمل و نقل عمومی(مترو):

ایستگاه مترو شهید مفتح – انتهای خیابان مطهری بعد از تقاطع دکتر شریعتی – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

ایستگاه مترو شهید قدوسی – خیابان شریعتی-خیابان معلم – خیابان مرودشت – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

 مسیر دسترسی حمل و نقل عمومی(اتوبوس):

پایانه امام خمینی (ره) – اتوبوس های میدان معلم – ایستگاه روبروی باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

پایانه میدان رسالت – اتوبوس های پیچ شمیران – ایستگاه میدان پلیس – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

پایانه میدان امام حسین (ع) – اتوبوس های شهید بهشتی – ایستگاه تقاطع پلیس شریعتی – خیابان پلیس – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

پایانه اتوبوس پیچ شمیران – اتوبوس های رسالت – ایستگاه تقاطع پلیس شریعتی – خیابان پلیس – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

پایانه شهید بهشتی – اتوبوس های میدان امام حسین (ع) – ایستگاه انتهای خیابان مطهری تقاطع شریعتی – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه

 

اتاق فرار روانکاو تاریکی :

سردار جنگل شمال – خیابان قدس – کوچه بروجردی ( ششم مرکزی ) – پلاک ۱۲ – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق روانکاو تاریکی

ستاری شمال – بعد از خروجی هاشمی رفسنجانی شرق – خیابان زیتون – خیابان قدس – کوچه بروجردی ( ششم مرکزی ) – پلاک ۱۲ – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق روانکاو تاریکی